h

Ledenvergadering 29-09-2021

5 oktober 2021

Ledenvergadering 29-09-2021

Foto: Chris

 Beste leden, Bij deze verslag van de ledenvergadering gehouden  op afgelopen woensdagavond de 29ste September in het dorpshuis De Rotonde te Niekerk.Waarom was deze ledenvergadering? Op de ledenvergadering gehouden in April jongstleden was het besluit genomen om afdeling Westerkwartier weer nieuw leven in te blazen en dus moest er een nieuw bestuur gekozen worden. Aldus geschiedde: Chris Nieland, kandidaat voorzitter opende de vergadering door de 14 aanwezige leden een hartelijk welkom te heten.

Aan de aanwezige leden werden voorgesteld: Peter Hanneman, Fenna Feenstra en Michel Eggermont, een persoonlijke introductie volgde uiteraard.

Peter zal het bestuur van afdeling Westerkwartier begeleiden als coach. Peter is een doorgewinterde ervaren SP-er en heeft de afgelopen jaren in het bestuur van afdeling Pekela gezeten.

Fenna, regiovertegenwoordigster SP Groningen èn kandidaat kamerlid kwam als vertegenwoordigster van de advies commissie, de commissie die gesprekken voert met kandidaat bestuursleden alvorens tot een stem advies te komen richting de leden.

Michel, SP statenlid provincie Utrecht was uitgenodigd als gast spreker van de avond. Michel was gevraagd om voor de leden in het Westerkwartier uit de doeken te doen wat er nu zoal speelt inzake de perikelen rond onze jongeren organisatie ROOD.

Na de introducties volgde een korte toelichting van Fenna op de voordracht door de kandidatencommissie, kandidaten vertelden wat hun beweegredenen waren om zich beschikbaar te stellen voor een bestuursfunctie.

Daarna volgde een uiteenzetting van de voorlopige plannen van het kandidaat bestuur. De nadruk komt te liggen op het met regelmaat bezoeken van alle dorpen in de gemeente Westerkwartier om zo onze bekendheid te vergroten en de burger op straat te ontmoeten. Inventariseren van zorgen van burgers, contacten en ervaringen met de nieuwe gemeente bespreken en van gedachten te wisselen met bewoners over wat er zoal in de politiek in het algemeen speelt.

Vervolgens ontstond een mooie discussie over gemeente politiek en hoe socialistische alternatieven te vertalen naar eigen gemeente. Ook wordt er benadrukt hoe belangrijk netwerken en contacten met andere instanties zijn en men vindt het een goed idee om te inventariseren of er op gemeentelijk niveau eventueel een vorm van samenwerking op een aantal punten mogelijk is met Groen Links en de PvdA. Wel vindt het ene lid dat de nadruk van SP Westerkwartier moet liggen op de plaatselijke gemeentelijke politiek, andere leden benadrukken juist dat ze de landelijke of zelfs internationale politiek het hoogst op hun agenda hebben.

Het moment was aangekomen om een stem uit te brengen.

De volgende kandidaten hadden zich verkiesbaar gesteld:

 

Kandidaat voorzitter:                  

  • Chris Nieland

Kandidaat organisatie secretaris:

  • Roelf Turksema

Kandidaat algemeen bestuursleden:

  • Frans van der Veen
  • Thomas Veenstra
  • Agatha Nieland

De stembiljetten werden uitgedeeld en dmv anoniem stemmen werd door ieder lid een stemformulier ingevuld, zoals het hoort: met rood potlood. Na telling van de stemmen door de kies commissie bestaande uit Gerard en Fenna bleek iedereen in functie gekozen.

Pauze.

Na de pauze was het tijd voor de gast van de avond: Michel Eggermont.

 

Thema: Hoe kon het gebeuren dat de SP niet een breuk met ROOD kon    voorkomen, voorgeschiedenis, de scheiding, de samenwerking en de toekomst.

 

Michel verteld over de geschiedenis van Rood, hoe er problemen ontstonden met het bestuur. Hoe de media er over berichtte en hoe het landelijk bestuur via een commissie tot het besluit kwam dat een aantal leden moesten worden geroyeerd. Fenna vult hier en daar aan hoe bepaalde standpunten van het bestuur zijn gevormd en welke besluiten genomen zijn. Op deze algemene ledenvergadering werd vernomen dat de partijraad de afgelopen zaterdag een motie had aangenomen waarin gesteld werd dat de SP afscheid moet nemen van Rood en het bestuur zich gaat beraden over de manier waarop. 

Vervolgens ontstond een mooie discussie waarbij goed naar elkaars standpunten werd geluisterd. Men deed verhaal van eigen jeugd, hoe men vroeger zelf lid was van communistische of anarchistische bewegingen en men was het er over eens dat zogenaamde geradicaliseerde jongeren nodig zijn in een partij als de SP. Onze jongeren zijn onze toekomst vond men, terecht werd gesteld dat onze jeugd organisatie leden bijvoorbeeld niets van pensioenen afwisten en dat de ouderen in de partij die kennis dienden over te dragen. Zo demonstreren de leden van Rood weer in veel grotere getallen dan de oudere leden in de partij zoals bij de wooncrisis demonstraties onlangs gehouden in Amsterdam zoals Michel opmerkte.

Kortom, de aanwezige leden waren het er over eens dat Rood beter bij de partij aangesloten kon blijven. Uit eigen ervaring vertelde men hoe de radicale randjes door de jaren heen slijten en ieder uiteindelijk toch bij het socialisme in wat voor vorm dan ook terecht kwam. 

Fenna maakte van de gelegenheid gebruik om na een korte uitleg van onze afdeling input te vragen voor Heel de mens en het actualiseren van de beeldvorming van de SP. Het project is te vinden op het SPnet: https://www.spnet.nl

Het laatste agenda punt was aangebroken, rondvraag, ideeën en mededelingen.

Verzocht werd om meer communicatie via e-mail, voorgesteld werd om de agenda’s en notulen van bestuursvergaderingen op een besloten plekje/link op onze site te zetten. https://westerkwartier.sp.nl/

Er zal contact opgenomen worden met de IT afdeling om een dergelijke link aan te maken zodat men via zijn lidmaatschap nr in kan loggen en zo op de hoogte kan blijven wat het bestuur zoal bezigt en niet onbelangrijk: Invloed kan uitoefenen, betrokken zijn.

Dan werd nog de vraag gesteld of we iedere maand een SP leden bijeenkomst kon organiseren via Zoom, dat voorstel werd ter harte genomen en het bestuur gaat daar dan ook mee aan de slag. U krijgt van ons bericht.

Na een dankwoord werd de vergadering afgesloten

Met de vriendelijkste groet,

Chris Nieland en Roelf Turksema

Voorzitter en organisatie secretaris SP Westerkwartier

Reactie toevoegen

U bent hier